Gezellig samen zijn

Te lezen voor deelname aan een De Ronsers vzw activiteit

Uittreksels uit de statuten

De Ronsers vzw, vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur en de tochtbegeleiders, is een open vere­niging, niet commercieel ingesteld, volledig werkend op vrij­willigersbasis. Dagelijks Bestuur wordt waargenomen door de voorzitter. Eens per jaar wordt de Algemene Vergadering (Raad van Bestuur en tochtbegeleiders) bijeengeroepen om de continue werking te verzekeren. De voorzitter van de Raad van Bestuur is de dhr. Jurn Verschraegen.

Activiteiten

Ronseractiviteiten, meestal wandelen en fietsen, worden uit­gebreid aangekondigd in het tweemaandelijks tijdschrift De Ronser en beknopt op de Ronserwebsite. De Ronser wordt verstuurd aan de abonnees die hun jaarlijkse bijdrage betalen. De vereniging is geen ledenvereniging, er is dan ook geen lidgeld te betalen en er is geen ledenlijst. Iedereen kan deelne­men aan een Ronseractiviteit mits het betalen van een vari­abele kostendekkende bijdrage per activiteit en voor ­zoverre de tochtbegeleider de deelname toelaat. Een minderjarige moet vergezeld zijn door een ouder, voogd of persoon onder wiens verantwoordelijkheid en gezag de minderjarige deel­neemt.

Tochtbegeleiders

De tochtbegeleid(st)er oefent zijn/haar hobby uit en wil die graag delen met anderen. Hij/zij wordt daarvoor op geen enkele wijze vergoed. Het innen van de kosten voor deelname aan een Ronseractiviteit is van louter organisatorische aard.

De tochtbegeleid(st)er oefent zijn hobby uit en wil die graag delen met anderen. Hij/zij wordt daarvoor op geen enkele wijze vergoed.

De tochtbegeleid(st)er neemt daardoor enkel de taak op zich om die bijdragen gegroepeerd door te betalen aan de diensten­verstrekker. Deze handelwijze houdt absoluut geen enkele contractuele verplichting in tegenover een deelnemer. De tochtbegeleider organiseert zijn/haar tocht naar eigen goed­dunken. Een deelnemer is niet verplicht om hem te volgen, hij doet dit wel of niet volgens zijn eigen mogelijkheden en inzich­ten. De tochtbegeleid(st)er oefent dan ook geen druk uit op de besluitvorming van de deelnemer, hij kan slechts raad geven.

Verkeersreglement

De tochtbegeleid(st)er houdt zich tijdens zijn tocht aan het ver­keersreglement en regelgeving voor bossen, domeinen en private eigendommen. Bij een overtreding of risicogedrag van zijnentwege is een deelnemer geenszins verplicht zijn/haar laakbaar voorbeeld te volgen. Tochtbegeleid(st)er en deelnemer maken gebruik van de openbare weg als individuele voetganger of individuele fietser. Ze stappen bij voorkeur links op de weg, indien geen pad voor­zien is (Wegcode, Artikel 42, Voetgangers).

De tochtbege­leider is geen (groeps)leider zoals opgenomen in de ver­keerswetgeving.
Hij /zij neemt geen verantwoordelijkheid op inzake verkeer voor de deelnemers.

Aansprakelijkheid en verzekering

Iedere tochtbegeleider en deelnemer van een Ronseractiviteit neemt deel op eigen verantwoordelijkheid en risico. Dat houdt in dat (eventuele) materiële en/of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek geregeld wordt; waarvoor tussenkomst van
de eigen persoon­lijke verzekering Burgerrech­terlijke Aansprakelijkheid (zg. famili­ale verzekering) kan worden ingeroepen, voor zoverre er een polis onderschreven werd.

Bij gebrek daaraan kan beroep gedaan worden op de collectie­ve verzekering Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid afgesloten door De Ronsers voor de Raad van Bestuur en de tochtbegeleiders. Persoonlijke ongevallen met schade of letsels vallen niet onder voormelde verzekeringen. Indien een tochtbe­geleid(st)er of deelnemer oordeelt dat een Ronseractiviteit voor hem een aanvaardbaar risico op ongeval inhoudt dan wordt ten stelligste aangeraden om een persoonlijke ongevallenverzeke­ring af te sluiten die eventuele schade uit dergelijke ongevallen vergoedt.(Volledige statuten online)

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

De Ronsers vzw sluiten geen verzekering Burgerrechterlijke Aansprakelijkheid af voor deelnemers.